0

Lejebetingelser

Lejebetingelser

1: Det lejede

1.1   Ved nærværende aftale får lejer ret til i lejeperioden at opbevare tørt godt i et nærmere angivet depotrum. Lejer har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet.

1.2   Leje af depotrummet og opbevaring sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt af nærværende Almindelige Bestemmelser leje af depotrum.

 

2: Det lejedes anvendelse

2.1   Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt godt.

2.2   Der må ikke opbevares eksplosivt, brand-, miljøfarligt eller på anden måde skadeligt godt i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin o.l. væsker. Alle former for madvare eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.

2.3   Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab, lejer måtte gå, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.

2.4   Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.

2.5   Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres tillejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede jf. pkt. 4.3.

2.6   Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, og uden tilbagebetaling af lejebeløbet.

2.7   Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.

2.8   Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.

2.9   Lejer har ikke ret til at lade tredjemands godt opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

 

3: FORSIKRING

3.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Husk at kontakte jeres forsikringsselskab.

 

4: ADGANG TIL OG TILSYN MED DET LEJEDE

4.1   Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for udvidet adgang til det lejede.

4.2   Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en brik. Brik afhentes ved lejens begyndelse i DagliBrugsen, Tistrup, Torvet 3, 6862 Tistrup. Denne brik giver adgang til området og eget rum. Lejer skal sikre sig, at brikken opbevares på betryggende måde. Såfremt brikken mistes, skal dette straks meddeles tilludlejer. Der skal ved hver indkørsel på området bruges brik, der må således ikke følges efter andre ind på området, uden selv at have brugt egen brik først. Færdsel på området skal ske efter henvisningerne.

4.3   Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang til området, er lejer ansvarlig for disse personers brug af brik m.v. efter pkt. 4.2.

4.4   Det lejede aflåses af lejer med brik. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.

4.5   Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skade eller lækage, samt mhp. Udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt jf. pkt. 6.3. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

 

5: LEJENS STØRRELSE, BETALING OG REGULERING

5.1   Lejens størrelse fremgår af aftalens forside. Lejen betales hver måned via din betalingsmåde ved første betaling. Der trækkes automatisk hver måned fra din betalingsmåde.

5.2   Hvert år pr. 1. januar forhøjes uden særskilt varsel den månedlige leje med 3%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende månedlige leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftligt varsel regulere lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende depotrum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

 

6: LEJERS MISLIGEHOLDELSE

6.1   Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.

6.2   I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det lejede på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

6.3   Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge/bortskaffe de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2. Evt. provenu fra salget bruges til dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.

6.4   Senest 10 dage efter fremsendelse af påkrav vil det skyldige beløb blive sendt til inkasso hos vores inkasso partner. Der vil lejer, få muligheden for at underskrive et frivilligt forlig inkl. En afdragsordning. Lejer kan efter underskrivelse af det frivillige forlig inkl. En afdragsordning frit afhente det opbevarede, og dette skal ske inden 10 dage efter underskrift af frivillige forlig. Det frivillige forlig skal være aftale med vores inkasso partner, som fremsender dette til underskrift af lejer. Underskriften kan derefter ske i den afdeling hvor depotrummet er lejet. Lejers brik vil stadig være spærret, og derfor skal lejer afhente det opbevarede i Elefant-kassens åbningstid på hverdage mellem 7.00-22.00. Afhenter lejer ikke det opbevarede inden for 10 dage, fra underskrivelse af det frivillige forlig, vil det opbevarede uden yderligere varsel blive bortskaffet. Udebliver lejen eller ønsker lejer ikke at benytte den omtalte mulighed for en afdragsordning, vil det opbevarede, den 2. i den tredje skyldige måned blive bortskaffet/borgsolgt uden yderlig varsel. Et evt. bortsalg sil ske ved, at to af Elefant-kassens udpegede købere af brugsting m.m. giver to uafhængige tilbud, og lejers effekter vil blive solgt til højestbydende. Lejer kan ikke efterfølgende gøre indsigelse mod salget, eller det beløb effekterne måtte være solgt til.

6.5   Udlejers udøvelse af rettighederne i hht. Salgsfuldmagten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist.

6.6   Ved mistet brik, opkræves en erstatning for ny brik på kr. 200,-.

 

7: OPSIGELSE

7.1   Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges skriftligt senest den 15. i en måned til ophør ved udgangen af en kalendermåned. Herefter stopper den automatiske opkrævning.

7.2   Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 12 måneders skriftlig varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

 

8: FRAFLYTNING AF DET LEJEDE

8.1   Lejer er forpligtet til at rydde det lejede samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt lejer ikke senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtelse, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog min. Kr. 300,-. Udlejer vælge i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.

8.2   Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endv. forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser er gældende hvis depotrummet ikke afleveret ulåst.

8.3   Brikken afleveres ved lejens ophør i Daglibrugsen Tistrup, Torvet 3, 6862 Tistrup.

 

9: ØVRIGE BESTEMMELSER

9.1   Det er forbudt at fjerne transportvogne fra ejendommens område.

9.2   Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

 

Adressering og ændring af telefonnummer m.v. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.

Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af Elefant-kassens brik har lejers samtykke til at få adgang til det lejede.

Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede. Lejer er forpligtet til at betale samtlige omkostninger i tilfælde af mistet brik, (200,-) , afgifter pga. alarmopkald eller anden falsk alarm på området, herunder misbrug af porte m.v.

Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

Lejer af et opbevaringsrum/depotrum hos Elefant-kassen skal anvende og besøge i påklædning og i øvrigt fremtoning og væremåde, som ikke virker stødende eller skaber utryghed for andre lejer af opbevaringsrum/depotrum og personale.